+30 2421 102314 09:00-17:00
Το καλάθι μου

Mini Cart

Δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα άνω των 50€
Αλλαγές προϊόντων και επιστροφές χρημάτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές κατά τις περιόδους Black Friday & Cyber Monday
Δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα άνω των 50€
Αλλαγές προϊόντων και επιστροφές χρημάτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές κατά τις περιόδους Black Friday & Cyber Monday
Δωρεάν μεταφορικά για Ελλάδα άνω των 50€
Αλλαγές προϊόντων και επιστροφές χρημάτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές κατά τις περιόδους Black Friday & Cyber Monday

Προσωπικά Δεδομένα | ILLUSION ST WEAR

1. Πολιτική προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι επισκέπτες στον ιστότοπο www.illusionstrwear.com μπορούν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα του και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων εξ’ αιτίας της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα πολιτική.

H ατομική επιχείρηση της Σοφίας Μιμίκου (ILLUSION ST WEAR), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στην ηλεκτρονική σελίδα υπηρεσιών της www.illusiostrwear.gr.

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι να διασαφηνιστούν ο τρόπος κι οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε κι επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και να σας παρασχεθεί η απαραίτητη ενημέρωση αναφορικά με τις πρακτικές του απορρήτου μας. Βασική προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια και το απόρρητο των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού (εφεξής «Κανονισμός») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως αυτός ενσωματώθηκε και ισχύει σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Μέσω αυτής σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες  συλλέγουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με την ταυτοποίηση σας ως  φυσικό πρόσωπο. Επεξεργασία είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή συνόλου εργασιών σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων: α) συλλογή, καταχώριση ή διατήρηση δεδομένων, β)οργάνωση ή τροποποίηση των δεδομένων, γ)ανάκτηση, αναζήτηση ή χρήση των δεδομένων, δ)αποκάλυψη των δεδομένων σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης) ε)διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας επεξεργάζονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 5 παρ. 1β Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

 

1.1 Αρχές βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Συμμορφούμενοι με τον άνω Κανονισμό κι έχοντας ως βασική μέριμνα την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των πληροφοριών που  διαχειριζόμαστε, καθώς και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, αλλά και των προμηθευτών κι εργαζομένων μας, έχουμε ως βασικές αρχές κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας τις εξής:

i. Αρχή Νομιμότητας, Αντικειμενικότητας και Διαφάνειας:

Συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποκλειστικά και μόνο με δίκαιο, νόμιμο, και διαφανή τρόπο. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειριζόμαστε.

ii. Αρχή Περιορισμού του σκοπού:

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

iii. Αρχή Ελαχιστοποίησης των δεδομένων:

Περιορίζουμε τη συλλογή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  μόνο σε αυτά που σχετίζονται άμεσα και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλος και συναφής με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

iv. Αρχή  Ακρίβειας:

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, ώστε τα υπό επεξεργασία Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.

v. Αρχή Περιορισμού του χρόνου διατήρησης:

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας κατά τρόπο συνεπή με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Xαρακτήρα και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

vi. Αρχή Ακεραιότητας και Εμπιστευτικότητας:

Υποβάλλουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Δεν επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν. Επίσης δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση. Δεν διαβιβάζουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Δεν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα  με αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

vii.Αρχή Λογοδοσίας:

Η επιχείρησή μας ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι απόλυτα συμμορφωμένη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ειδικότερες διατάξεις της αναφορικά με την επεξεργασία και την  προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

1.2 Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης (είτε αγοράζει ως επισκέπτης, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης) προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι τα εξής:

 • το ονοματεπώνυμο του
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, όπως Επωνυμία, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ και Α.Φ.Μ (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί έκδοση τιμολογίου)
 • ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του.

Επιπλέον των ανωτέρω η Επιχείρηση συλλέγει και αποθηκεύει επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες:

 • ιστορικό παραγγελιών
 • ημερομηνία τελευταίας εισόδου στον λογαριασμό
 • προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ή την λίστα αγαπημένων
 • συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σε τρίτο πρόσωπο, εκτός από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει, ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην Επιχείρησή μας,  για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της Επιχείρησής μας.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης ή ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Επιχείρησής μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας, που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

O επισκέπτης, αλλά και ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της Επιχείρησής μας με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει. Επίσης, ότι, όταν αποστέλλονται μέσω SMS/viber/email κλπ. στον εγγεγραμμένο χρήστη ενημερώσεις για αλλαγές των όρων χρήσης του www.illusionstrwear.com με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ.) για την απόδειξη, ότι o εγγεγραμμένος χρήστης έχει λάβει την ενημέρωση. Ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η  παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

 

1.3 Σκοποί συλλογής κι επεξεργασίας

Α.Υπό τον όρο της ρητής συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:

- Για την Εκτέλεση σύμβασης πώλησης(άρθρο 6.1.β ΓΚΠΔ):

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση από απόσταση είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που παρέχονται από τον αγοραστή κατά την εγγραφή και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι για κάθε χρήστη, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία  και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς η ανάλυση και οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

Επίσης κάθε επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης, που χρησιμοποιεί  το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερώνεται, ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας, καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της Επιχείρησής μας  και τις παραγγελίες στο www.illusionstrwear.com, θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών - πελατών ,τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Eπιχείρησής μας, όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή / και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου, με τους οποίους συνεργάζεται ή δύναται να συνεργαστεί η Επιχείρησή μας και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την Επιχείρησή μας, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. H Επιχείρησή μας  απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / εγγεγραμμένων χρηστών - πελατών της που επεξεργάζονται και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

- Για την εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων (άρθρο 6.1.στ ΓΚΠΔ):

 Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης, τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές. Επίσης για την τακτική ενημέρωση του επισκέπτη ή/και του εγγεγραμμένου χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της χρήσης του www.illusionstrwear.com και εφόσον o χρήστης δεν αντιτάσσεται σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους χρήστες της, καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειές της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Επίσης η Επιχείρηση μπορεί να επικοινωνεί με τον επισκέπτη ή/και εγγεγραμμένο χρήστη μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως Viber, WhatsApp κλπ, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας και ελέγχου του κόστους αυτής.

- Για τη συμμόρφωση προς έννομη υποχρέωση (άρθρο 6.1.γ ΓΚΠΔ):

κάποια δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς.

- Συγκατάθεση – συναίνεση:

 Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (email) από τον  επισκέπτη ή τον εγγεγραμμένο χρήστη στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας www.illusionstrwear.com αποτελεί θετική ενέργεια συναίνεσης για την λήψη ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων.

Β. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Η επιχείρηση σε περίπτωση online αγοράς θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του ή/και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Κάθε  χρήστης του online καταστήματος www.illusionstrwear.com έχει την δυνατότητα να επιλέξει δύο τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

1. Ως απλός επισκέπτης:

Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρηθούν στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρι την παράδοση ή την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης από απόσταση. Τα δεδομένα όμως που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα διατηρηθούν για φορολογικούς λόγους (παραστατικό τιμολόγησης) και τα δεδομένα επικοινωνίας του θα χρησιμοποιηθούν από την Επιχείρηση για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εκτός αν ο χρήστης έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τέτοια επικοινωνία.

2. Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος:

Στην περίπτωση αυτή ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους.

 

1.4 Σε ποιους κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε είναι απόλυτα εμπιστευτικά. Δεν αποκαλύπτουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε για Εσάς, πλην περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε ξεχωριστές ειδοποιήσεις που παρέχονται σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • εάν μας ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία.
 • στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης
 • όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας και
 • Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που ανακύψει περιστατικό παραβίασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Έχουμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουμε για Εσάς σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης).
 • Μπορούμε να μοιραστούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με συνεργάτες, εργαζομένους ή εκπροσώπους μας που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

1.5 Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα σας διαγράφονται μόλις έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές, όμως, η υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλουν την τήρηση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε για την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την προστασία αυτών.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας που προέρχονται από την εκτέλεση της σύμβασης διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας διατηρούνται μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή σας από την υπηρεσία αυτή.

 

1.6 Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Ο Κανονισμός σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: να ενημερώνεστε για το  ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έχουμε συλλέξει από εσάς και υφίστανται επεξεργασία από την Επιχείρησή μας, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να καταστούν ακριβή.

Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να καταστούν πλήρη.

Δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις εξής περιπτώσεις :

 1.  Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 2. Όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 3. Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης.
 4. Όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στις εξής περιπτώσεις :

 1. Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 2. Όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 3. Όταν η Επιχείρηση δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός, εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από Εμάς.

Δικαίωμα φορητότητας: να λαμβάνετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει από εσάς σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, καθώς και του δικαιώματός σας να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο info@illusionstwear.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

Δικαίωμα Καταγγελίας:Σε περίπτωση που θεωρείτε, ότι παραβιάζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr. τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr

Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές  αρχές.

 

1.7 Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας:

Η Επιχείρησή μας, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης), όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρησή μας, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της / βοηθοί εκπλήρωσης, δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου τους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

Η Επιχείρησή μας δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

 

2. Πολιτική χρήσης Cookies

Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).Θεωρούμε σημαντικό να ξέρετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιους λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και προστασία σας, αλλά και η καλύτερη εμπειρία από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Έτσι χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε, πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Ειδικότερα τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες και οι εγγεγραμμένοι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο www.illusionstrwear.com, την διεύθυνση IP, τον χρόνο και διάρκεια πρόσβασης, το  πρόγραμμα περιήγησης, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας, προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να την βελτιώνουμε. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

Στις ρυθμίσεις των cookies μπορείτε να ενημερωθείτε ποια ακριβώς cookies επιδόσεων και ανάλυσης χρησιμοποιούμε και να δηλώσετε αν συναινείτε με την εγκατάσταση τους. Εφόσον χρησιμοποιείτε και άλλες υπηρεσίες της Google, είναι πιθανό τα δεδομένα αυτά να τυγχάνουν συνδυαστικής επεξεργασίας από τη Google για την κατάρτιση του προφίλ σας ως χρήστη με σκοπό την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα ελέγχου και επιρροής σχετικά με τις μεθόδους και τις πολιτικές της Google σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε στη Google privacy policy.

Σημαντική ενημέρωση: Τον Ιούλιο του 2020 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) κήρυξε ανίσχυρη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/1250 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ευρωπαϊκής  Ένωσης - Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (γνωστή ως Privacy Shield). Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και η διαβίβαση στην περίπτωση της Google Analytics, βασιζόταν σε αυτή την απόφαση επάρκειας. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται πλέον στις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Google (άρθρο 46 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) και, επικουρικά, στη ρητή συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 49 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ, δεδομένης της απουσίας απόφασης επάρκειας. Περαιτέρω, ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα μεταδεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Google για την δημιουργία προφίλ και να διαβιβαστούν στους υπολογιστές της στις ΗΠΑ, όπου οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και αρχές εθνικής ασφάλειας μπορεί να ζητήσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των ΗΠΑ.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης / προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Στις ρυθμίσεις των cookies μπορείτε να ενημερωθείτε ποια ακριβώς cookies στόχευσης/διαφήμισης χρησιμοποιούμε και να δηλώσετε αν συναινείτε με την εγκατάσταση τους.

 

Πώς Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

 

Scroll to Top